Egeder
Kurumsal

Mesleki Etik Bildirgesi

Mesleki Etik ,belirli bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak oluşturup, koruduğu, meslek üyelerini doğru bir şekilde davranmaya zorlayan, kişisel eğilimlerini sınırlayan; ilkesiz  davranışları caydıran, meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan ilkeler bütünüdür.

Günümüzde hemen hemen tüm meslek gruplarının mesleki faaliyetlerinin denetim ve disiplini açısından mesleği icra edenler, meslek mensuplarının kurduğu sivil toplum örgütleri veya kanunla kurulmuş meslek örgütleri tarafından ‘etik kurallar’, ‘meslek etiği’, ‘meslek etik kuralları’ vb. adlar altında mesleklerinin icrası ile ilgili ahlaki sorumluluk kuralları önerdikleri, tespit ettikleri, yayınladıkları gözlemlenmektedir. MASSİAD Marmara Sağlık Sektörü İşadamları Derneği tıbbi cihaz ve malzeme ticareti ile iştigal eden işadamları tarafından kurulan ve faaliyetini uzun yıllardır etkili bir şekilde sürdüren bir sivil toplum kuruluşudur. MASSİAD tıbbi cihaz ve malzemelerin ithalatı,üretimi, satımı, dağıtımı, temsilciliği, servis hizmeti vb.nin ticareti ile iştigal eden işadamlarımızınn uyması gereken mesleki etik kuralları büyük ölçüde tespit etmiştir.

Buna göre;

Mesleki Etiğin oluşturulmasında , sosyal, ekonomik ve mesleki faktörler olduğu gibi, vicdani ve ahlaki faktörlerde önemlidir.

Böyle bir yelpaze de Mesleki Etik tanımının oluşturulması kişilerin tekil insiyatifinden ziyade meslek örgütlerinin önderliğinde, meslek mensuplarının tam mutabakatı ve katılımıyla sağlanmalıdır.

Bazı mesleki faaliyetler aynı zamanda kamu hizmeti sunma faaliyetidir. Dolayısıyla sunulan hizmetin niteliği son derece büyük önem arz etmektedir.

Ülkemizde insan sağlığına hizmette, tedarik zincirinin en önemli halkası olan Tıbbi Cihaz ve Malzeme Sektörü de böyle bir mesleki faaliyettir.

Her mesleğin ifasında olduğu gibi Tıbbi Cihaz Sektöründeki hizmetin ifasında ve etik kuralların uygulanmasında  insan faktörü son derece önemlidir.

Sektörde faaliyet gösteren meslektaşlarımızın mesleki kurallara olan bağlılığı mesleğimizin toplum nezdinde değerini ve güvenini arttıracaktır.

Dolayısıyla mesleğimiz; üstün vasıflı, bilgili, dürüst ve güvenilir kişilerce ifa edilmelidir.

Massiad üyesi sektör temsilcilerinin ve meslektaşlarımızın uyması gerekli Mesleki Etik Kurallar aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup her Massiad üyesi, derneğimize katılırken bu kuralları kabul etmiş addedilir ;

a-) Mesleki ve kurumsal sorumluluk,

Dernek üyeleri şahsen ve ticari işletmelerinin faaliyetleri sırasında kamu vicdanını rahatsız edecek ve mesleğe güveni zedeleyecek davranışlarda bulunamazlar.

b-) Dürüst yöneticilik anlayışı,

Dernek üyeleri çalışanlarına karşı güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bunun sürekliliğini sağlamak, haklı nedenler olmaksızın çalışanlarının işine son vermemek, çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarını zamanında ve tam olarak ödemek, işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili tedbirleri almak, çalışanlarına karşı ırk, dini inanış, cinsiyet, siyasi görüş vb. den dolayı ayırım yapmamakla yükümlüdür.

c-) Güvenilirlik ve objektiflik,

Dernek üyeleri, tüm ticari ilişkilerinde karşılıklı güven ve işbirliği anlayışı içerisinde hareket etmek, objektif dürüstlük kurallarına uygun hareket etmek, ürünleri ile ilgili doğru bilgi vermek, kendi edimlerini zamanında ve taahhüt ettiği kaliteye uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

d-) Mesleki eğitim ve gelişime açık olma, (Yetkinlik-ehil olma),

Dernek üyeleri mesleği ile ilgili yeterli bilgi seviyesine ulaşmak, mesleğiyle teknik ve yasal gelişmeleri takip etmek, gereken konularda uzman istihdam etmekle yükümlüdür.

e-) Doğru temsil ve dış görünüm,

Dernek üyeleri kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili işlerde ve toplantılarda giyim ve kuşamına özen göstermek, kamusal alanlarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik vb. ne uymak bir mesleği temsil ettiklerinin bilinci içinde hareket etmekle yükümlüdür.  Dernek üyeleri her ortamda adabı muaşeret kurallarına uymakla yükümlüdür.

f-) Meslek itibarının korunması,

Dernek üyeleri her türlü iş ve faaliyetinde müşterilerinin, iş ortaklarının, çalışanlarının ve üçüncü kişilerin mesleğe güvenini sağlayacak ve itibarını koruyacak biçimde davranmakla yükümlüdür.

g-) Toplum ve hasta güvenliğini düşünmek, (Tüketicilere karşı duyarlı olmak)

Dernek üyeleri Türk toplumunun kültürü, tarihi ve sosyal özelliklerini dikkate almak, ürünlerini tüketicilere özenli bir şekilde sunmak,  tüketici haklarına saygı göstermek ve bu amaçla kişisel istek ve çıkardan özveride bulunmakla yükümlüdür. Dernek üyeleri ürünlerin kalitesi, sunumu, üretildiği malzemeler, fonksiyonlarını yerine getirmesi, yeterli bir garanti süresi verilmesi gibi hususlarda objektif özen yükümlülüğü altındadır.

h-) Çıkar çatışmalarından kaçınmak,

Dernek üyeleri, mal ve hizmet satımı ile ticari kar elde etme ticari faaliyeti icra eder. Dernek üyeleri bunun dışında kalan ve hayatın olağan akışına göre meşru kabul edilemeyen maddi kazanç elde etmeye yönelik faaliyet, çekişme ve çatışmalara taraf olamaz.

ı-) Yasalara uygun hareket etmek,

Dernek üyeleri meslekle ilgili geçerli kanun ve yönetmelik hükümlerini bilir ve buna uygun hareket eder.

j-) Haksız rekabetten kaçınma,

Dernek üyeleri rekabet hakkını objektif iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanmak, kendi çaba ve emeğine dayanarak rekabet etmek ve başkasını kötüleme, karalama, başkasının çaba ve emeğinden yararlanmaya çalışma gibi olumsuz davranışlardan kaçınmak zorundadır.

k-) Etik değerlere uyma yükümlülüğü,

Dernek üyeleri hak, adalet ve eşitlik ilkelerine uymak, çalışanlarına, müşterilerine ticari faaliyetlerindeki diğer muhataplarına karşı adil ve hakkaniyetli davranmaya azami dikkati göstermekle yükümlüdür. Bu konuda ‘Massiad Mesleki Etik Kuralları’ benimsenmelidir.

l-) Şeffaflık,

Dernek üyelerinin ticari faaliyetleri, ticari sırları hariç olmak üzere, yetkili kurum ve kuruluşlara yasalar çerçevesinde hukuki, mali ve etik yönlerden şeffaf ve hesap verebilir yapıda olmalıdır. Şeffaflık organizasyonun, mal ve hizmet üretimine yönelik faaliyetlerin gerekçeli olarak yetkililere açıklanabilmesi ve topluma karşı daha duyarlı olunması demektir.

Mesleki Etik  kuralları,

Meslek ahlakı anlayışını benimseyen sektör temsilcilerimizi yüceltecek, buna karşılık mesleki yaralayıcı ve karalayıcı davranışlarda bulunanlara karşı mesleğimizi ve meslektaşlarımızı koruyacaktır.

Massiad üyeleri, bu bildirgede belirtilen mesleki etik kurallarına üyeliği boyunca uyacağını kabul ve taahhüt eder.

Massiad Yönetim Kurulu
01 Temmuz 2008

TÜMDEF Akademi

Tıbbi Cihaz sektör temsilcilerimizin her alanda bilgilendirilmesi ve güncel bilgilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla TÜMDEF Akademi, kapılarını açtı!

DETAYLI BİLGİ