Egeder
Yasal

KVKK Aydınlatma Metni

AYDINLATMA VE ONAY METNİ,

1-) Marmara Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (MASSİAD) olarak üyelerimiz, Dernek İktisadi İşletmesi’nin ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler, çalışanlarımız ve Dernek  ile ilişkili tüm kişilere ait her türlü kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi konusunda Veri Sorumlusu sıfatıyla  aşağıda izah edildiği şekilde ve ilgili mevzuat tarafından düzenlenen sınırlar çerçevesinde  işlemekteyiz. İşbu aydınlatma ve onay formu, Derneğimiz ve Derneğimiz adına Dernek İktisadi  İşletmesi, Şubelerimiz, alt acentelerimiz ile imzalamış olduğunuz her türlü üyelik, iş akdi, diğer

hizmet sözleşmeleri, nakliye, tedarik, eğitim vb. sözleşme ve taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir  parçasıdır.

2-) Aydınlatma bilgileri.

a-) Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları . Kişisel verileriniz, Derneğimiz veya Dernek İktisadi İşletmesi tarafından verilen hizmet ya da faaliyete bağlı olarak otomatik ya da  otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, üyeler, internet sitesi, sosyal medya mecraları,  mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.  Derneğimizle üyelik, hizmet veya iş ilişkinizin devamı veya hizmet yahut faaliyetlerimize  katıldığınız / yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz  işlenebilecektir. Ayrıca, Dernek veya İktisadi İşletmesi’nin hizmetlerini kullanmak niyetiyle veya  üyelik amacıyla web tabanlı sistemlerimizi, internet sayfamızı kullandığınızda, Derneğimizi veya  internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Derneğimizin düzenlediği eğitim, seminer veya  organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz toplanıp işlenebilecektir. Toplanan kişisel  verileriniz, Derneğimiz veya İktisadi İşletmesi tarafından yapılan faaliyetleri tanıtmak, sunulan ürün  ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, Derneğimiz veya  İktisadi İşletmesi tarafından yapılan faaliyet, sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Derneğimiz veya İktisadi  İşletmemiz iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Derneğe ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi, yetkili veya  çalışanları değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb. Derneğimiz tarafından  yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Derneğimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi  ve uygulanması ve Derneğimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi vb. nin temini  amaçlarıyla KVKK. nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları  dahilinde işlenecektir.

b-) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği. Toplanan kişisel verileriniz; Derneğimiz veya İktisadi İşletmesi tarafından yapılan faaliyetler, sunulan ürün ve  hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,  Derneğimiz veya İktisadi İşletmesi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım  alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Derneğimiz veya İktisadi  İşletmesi ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Derneğe veya İktisadi İşletmesine ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, üye / iş ortağı / müşteri / tedarikçi, yetkili veya çalışanları değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb. Derneğimiz veya İktisadi İşletmesi tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Derneğimiz veya İktisadi İşletmesinin kamuya yönelik veya ticari faaliyet ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Derneğimiz veya İktisadi İşletme sinin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla üyelerime, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize,  sektörel kuruluşlara, sektörel üst kuruluşlara, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere,  KVKK. nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde  aktarılabilecektir.

c-) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi. Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı  ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Derneğimiz veya İktisadi İşletmesinin yaptığı faaliyet veya sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede  sunulabilmesi ve bu kapsamda Derneğimiz veya İktisadi İşletmesinin sözleşme ve yasadan doğan  mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki  sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK. nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme  şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla  işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d-) Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları. Kişisel veri sahipleri, KVKK. nun 13. Md. gereğince Derneğimize başvurarak, KVKK. nun 11. maddesinde  düzenlenen kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi  talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını  öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel  verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda  yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK. ve ilgili  diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin  ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda  yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin  münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir  sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle  zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. KVKK. kapsamındaki  taleplerinizi Derneğimizin Ortaklar Cad. No:45 Kantaşı Apt. Kat:1 Daire:1 Mecidiyeköy Şişli /  İstanbul adresine yazılı olarak ıslak imzanız ile veya ([email protected]) e-mail adresimize, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Derneğimize daha önce bildirilen ve Derneğimizin  sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya başvuru amacına  yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama kullanmamız halinde onun vasıtasıyla  iletebilirsiniz. Derneğimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

3-) Onay. Yukarıda yapılan kişisel verilerle ilgili açıklamalar çerçevesinde, İş bu aydınlatma ve onay formunu, yazılı olarak, yüz yüze veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 4/c md. uyarınca,  kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya  ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli  olduğunu kabul ediyorum. 6698 sayılı KVKK. na uygun olarak Derneğiniz veya İktisadi İşletmesi  ve Derneğiniz adına şubeleriniz, çağrı merkeziniz tarafından ya da internet siteleriniz ile sosyal  medya sayfalarınız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya  özel nitelikli kişisel verilerimin, iş akdi imzalamam halinde parmak izimin; tamamen veya kısmen  elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol  edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili  kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler  halinde Derneğimiz, İktisadi İşletmesi , Şubeleriniz, kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve  kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi  firmalar, Eğitim Kurumları, Sigorta şirketleri ile paylaşılması, kanuni ya da faaliyete yahut hizmete  bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil  olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak açık  rızam ile,

Onay veriyorum [ ], Onay vermiyorum [ ],

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ

AD-SOYADI :

TARİH :

İMZA :

 

TÜMDEF Akademi

Tıbbi Cihaz sektör temsilcilerimizin her alanda bilgilendirilmesi ve güncel bilgilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla TÜMDEF Akademi, kapılarını açtı!

DETAYLI BİLGİ