Tümdef
Haberler

Tıbbi Cihazların ‘aksam-parçalarının’ ithalatında KDV oranlarında değişiklik yapıldı..!

Bilindiği üzere 19.07.2008 tarih ve 2008/13902 sayılı karar ile 2007/13033 sayılı “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar”’da değişiklik yapılarak bazıTıbbi Cihazların ve aksam-parçalarının KDV’leri %18 olarak belirlenmiştir.Konuyla ilgili derneğimize üyelerimiz tarafından yapılan müracatlar hassasiyetle değerlendirilmiş,Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Uğur MUMAY, TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı ve Gelir idaresi Başkanı ile bizzat görüşerek, yayınlanan EkII listenin yerine Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerinin referans alınması noktasında sektörümüzün görüşlerini iletmiştir.Buna göreMassiad tarafından gerekli raporların ve önerilerin hazırlanması konusunda yetkililerle mutabakata varılmış ve ilgili rapor somut örneklerle tamamlanarak, her iki kuruma da yazılı olarak başvuru yapılmıştır.Ayrıca Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığına'da konuyla ilgili rapor iletilerek yaşanan ve yaşanabilecek sıkıntılarla ilgili bilgi sunulmuştur.Konu adeta beklenmedik bir şekilde sektörümüzün gündemine geldiğinden gerekli kamuoyunun oluşturulması ve kurumların doğru yönlendirilerek sorunun ivedilikle çözümü içinMassiad her zaman olduğu gibi konuyu sivil toplum zeminine yayarakTÜMDEF,TOBB, İTO ve SEİSnezdinde gerekli girişimlere başlamıştır.KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ 19.07.2008 TARİHLİ BAKANLAR KURULU KARARI

1-) Bakanlar Kurulu’nun 2002/4480 sayılı kararı ile Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları:

a-) Ekli listede yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için %18,

b-) (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetleri için %1,

c-) (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8,

olarak tespit edilmiştir.

2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli II sayılı listede 2004/8301 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen 01/01/2005 sıra yürürlük tarihli B bendi 13 maddesinde; “Tıbbi cihazlar (Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘Tıbbi cihaz yönetmeliği’, ‘Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar yönetmeliği’ ile ‘Vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği’ kapsamında tanımları verilen ve doğrudan sağlık hizmetleri ile veterinerlikte kullanılan cihazlar, bunların aksam ve parçaları) ile bunların kiralanması hizmetleri” % 8 KDV’ ye tabi bulunmaktaydı.

2-) Bakanlar Kurulunun 2008/13902 Sayılı kararıyla bazı ürün ve hizmetlerin katma değer vergisi oranları yeniden düzenlemiştir. Bakanlar Kurulunun 2008/13902 sayılı kararı 19.07.2008 günü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu karar ile yüzde 8’lik KDV’ye tabi (II) sayılı listede de yapılan değişiklikle, % 8 KDV oranına tabii tıbbi cihazlar tek tek sayılmış ve bunların teslimi ile bunlardan makine ve cihaz niteliği taşıyanların kiralanması hizmetlerinin yüzde 8’lik KDV’ye tabi olduğu bildirilmiştir. Bu liste kapsamında tutulmayan diğer mal ve hizmetler ise Bakanlar Kurulu’nun 2002/4480 sayılı kararı gereği %18 lik KDV’ ye tabi tutulmaktadır.


3-) Bakanlar Kurulu’nun 08.07.2008 tarihli 2008/13902 sayılı kararıyla yapılan değişik ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 90.11 – 90.18 – 90.19 – 90.20 vs. pozisyonundaki tıbbi cihazların aksam, parça ve aksesuarları % 8’lik KDV’ye tabi II sayılı listeye dahil edilmemiştir.

4-) Bu nedenle 08.07.2008 gün ve 13902 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 90.11- 90.18 – 90.19 – 90.20 vs. pozisyonundaki tıbbi cihazların aksam, parça ve aksesuarlarının % 8’lik KDV’ye tabi II sayılı listeye dahil edilmemiştir. Katma Değer Vergisi Oranlarına İlişkin 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu kararının1/a maddesinde yazılı hükmü gereğince Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 90.11 – 90.18 – 90.19 – 90.20 vs. pozisyonundaki tıbbi cihazların aksam, parça ve aksesuarlarının teslim ve kiralanması yüzde 18’ lik KDV’ ye tabii olacaktır.

08.07.2008 gün ve 13902 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı aşağıdadır.

Massiad Hukuk Servisi 26.07.2008

19 Temmuz 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26941

Karar Sayısı : 2008/13902

24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/07/2008 tarihli ve 66966 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/07/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar”ın eki (I) Sayılı Listeye aşağıdaki sıra eklenmiştir.

“15- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca teslimleri katma değer vergisinden istisna olan araçların, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere kiralanması hizmeti,”

MADDE 2- Aynı Kararın eki (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 6 ncı, 19 uncu ve 22 nci sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6- a) İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),

b) 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin “4302.19.95.00.19 Diğerleri” pozisyonunda yer alan eşyalardan yalnız sığırların (bufalo dahil) dabaklanmış ve aprelenmiş kürkleri,”

“19- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 0106.90.00.90.14 pozisyonunda yer alan biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri,”

“22- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

2520.20.90.10.00

Dişçilikte kullanılan alçılar

2520.20.90.90.11

Tıpta kullanılan alçılar

2804.40.00.00.00

Oksijen

2844.40.20.00.11

Radyoaktif iyot

2844.40.20.00.12

Radyoaktif fosfor

2844.40.20.00.13

Radyoaktif karbon

2844.40.20.00.14

Radyoaktif kobalt

2844.40.20.00.19

Diğerleri

2844.40.30.00.00

Suni radyoaktif izotopların bileşikleri (EURATOM)

30.01

Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve diğer organlar (toz haline getirilmiş olsun olmasın); guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının tedavide kullanılan hülasaları; heparin ve tuzları; tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen insan veya hayvan menşeli diğer maddeler

30.05

Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan eczacılık maddeleri emdirilmiş veya kaplanmış veya perakende satılacak şekilde hazırlanmış veya ambalajlanmış pamuklar, alomaliye.com gaz bezleri, bandajlar ve benzeri maddeler (sargılar, sparadralar, hardal yakıları gibi)

30.06

Bu fasılın 4 nolu notunda belirtilen eczacılık eşyası ve müstahzarları

33.06

Ağız veya diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar (takma dişleri temizlemeye ve onları ağızda sabit tutmaya mahsus pat ve tozlar dâhil); diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler (diş iplikleri), bireysel kullanıma mahsus ambalajlarda perakende satılacak hale getirilmiş

3307.90.00.90.11

Kontakt-lens veya suni göz solüsyonları

3407.00.00.10.00

Dişçilikte kullanılan alçı esaslı diğer müstahzarlar

3407.00.00.90.11

Dişçi mumu

3407.00.00.90.13

Elastomer esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan)

3407.00.00.90.14

Çinko oksit-öjenol esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan)

3701.10.10.00.00

Tıpta, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılanlar

3701.20.00.90.12

Seluloitten veya diğer plastik maddelerden sağlık işlerinde kullanılanlar

3821.00.00.00.00

Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri), bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları

3822.00

Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesned üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri

39. Fasıl

Plastikler ve mamulleri (Yalnız idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve prezervatifler)

40. Fasıl

Kauçuk ve kauçuktan eşya (Yalnız idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve prezervatifler)

7015.10.00.00.00

Numaralı gözlük camları

8419.20

Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar a l o m a l i y e . c o m sterilizatörleri

8421.29.00.00.11

Diyalizör

8509.80.00.00.19

Diğerleri (Yalnız elektrikli - pilli diş fırçaları)

90.11

Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi veya mikroprojeksiyon mikroskopları dâhil) (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)

90.18

Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar (Sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar dahil) (Aksam ve parçalar hariç)

90.19

Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları (Aksam ve parçalar hariç)

9020.00

Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (Mekanik parçaları ve değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç) (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)

90.21

Ortopedik cihazlar (Koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağları dahil) ;cebireler, gudyerler ve kırıklara mahsus diğer cihazlar; protez organlar; sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)

9022.12.00.00.00

Bilgisayarlı tomografi cihazları

9022.13.00.00.00

Diğerleri (dişçiliğe mahsus olanlar)

9022.14

Diğerleri (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için)

9022.21

Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için

9027.80

Diğer alet ve cihazlar (Yalnız PCR cihazı, kan sayım, nefelometre vb. analiz ve ölçüm cihazları, biokimya, idrar ve eliza cihazları)

9402.10.00.00.11

Dişçi koltukları

9402.90

Diğerleri (Aksam ve parçalar hariç)

9506.91.90.00.00

Diğerleri (Yalnız yürüteç barı vb.)

9603.21.00.00.00

Diş fırçaları

pozisyonlarında yer alan eşyaların teslimi ile bunlardan makine ve cihaz niteliği taşıyanların kiralanması hizmetleri,”

MADDE 3- Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi yayımını izleyen aybaşında,

b) 2 nci maddesi yayımını izleyen gün,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

TÜMDEF Akademi

Tıbbi Cihaz sektör temsilcilerimizin her alanda bilgilendirilmesi ve güncel bilgilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla TÜMDEF Akademi, kapılarını açtı!

DETAYLI BİLGİ