Tümdef
Haberler

2009 Sağlıkta Kalite Hedefleri belirlendi….

2009 Sağlıkta Kalite Hedefleri belirlendi….

2009 Yılı Proğramı 30 Ekim 2008 tarih ve 27039 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Sosyal Güvenlikle ilgili olarak , Genel Sağlık Sigortası Sisteminin mali sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla sağlık harcamalarının izlenerek kontrol altında tutulacağı ve Aile Hekimliği Uygulamasının zorunlu sevk zinciriyle birlikte yürütüleceği belirlenen proğramda , sağlıkla ilgili temel amaç ve hedefler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Buna göre;

Temel Amaç ve Hedefler

Vatandaşların ekonomik ve sosyal hayata sağlıklı bireyler olarak katılımını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmeye katkıda bulunmak, sağlık politikasının temel amacıdır.

Bu amaca ulaşmak için öncelikle koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, aile hekimliği sistemine geçilerek birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi, altyapı ve sağlık personeli ihtiyacının karşılanması ve ülke genelindeki dağılımlarının dengelenerek bölgeler ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki farklılıkların azaltılması, sağlık hizmetlerinin eşitlik ve hakkaniyet ilkesiyle, hasta haklarına saygılı, erişilebilir, etkin ve kaliteli bir yapıya kavuşturulması, akılcı ilaç kullanım mekanizmalarının oluşturulması ve Sağlık Bakanlığının yeniden yapılandırılarak düzenleme, planlama ve denetleme rolünün güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Sağlık Yayıncılık

Politika Öncelikleri ve Tedbirler

- Sağlık Bakanlığı yeniden yapılandırılacaktır.

Tedbir 161. Sağlık Bakanlığının yeniden yapılandırılmasına ilişkin mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır. Sağlık Bakanlığı Başbakanlık, Sağlık Bakanlığının düzenleme, denetleme ve planlama rolünün güçlendirilmesi amacıyla yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar tamamlanacaktır. Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezinin halk sağlığı alanında uluslararası benzerlerine denk bir kuruma dönüştürülmesi için gerekli mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır. İlaç ve tıbbi cihazların üretiminden tüketimine kadarki sürecin tamamında her türlü düzenlemeyi yapmak ve denetlemek üzere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun kuruluş kanunu hazırlanacaktır.

Tedbir 162. Kamu hastane birliklerinin pilot uygulaması başlatılacaktır. Hastane yönetimlerinin idari ve mali açıdan özerk bir yapıya kavuşturulması için kamu hastane birliklerinin oluşturulmasını öngören yasa tasarısının TBMM’de kabulü sonrasında 3 ilde pilot uygulama başlatılacaktır.

- Sağlık hizmet sunumu güçlendirilecektir.

Tedbir 163. Aile hekimliği uygulaması yaygınlaştırılacaktır. Aile hekimliğinin yaygınlaştırılması sevk zinciri uygulamasıyla birlikte yapılacaktır.

Tedbir 164. Sağlık hizmetleri yatırım planı hazırlanacaktır. Yeni kurulacak tüm sağlık tesisleri ile mevcut olanların niteliğinin iyileştirilmesine yönelik coğrafi bölge, nüfus yoğunluğu, ulaşım ve finansman olanaklarının da dikkate alındığı beş yıllık bir yatırım planı hazırlanacaktır.

Tedbir 165. Sağlık personelinin yurt genelinde dengeli dağılımına ilişkin çalışmalar yapılacaktır. Personel açığı bulunan alanlarda sağlık personeli yetiştiren eğitim kurumlarının kontenjanları artırılacaktır. Sağlık kuruluşlarının hedef nüfus, hizmet bölgesi, fiziki yapı ve hizmet sunum özelliklerini esas alan ve somut hedefleri içeren personel dağılım planı çalışması güncellenecektir.

- Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi güçlendirilecektir. Tele-tıp projesinin pilot uygulaması yaygınlaştırılacaktır. Hastane Randevu ve Sevk Entegrasyonu Sisteminin pilot uygulaması dört bölgede başlatılacaktır. Aile hekimliği bilgi sisteminde bireylerin elektronik ortamda tutulan birinci basamak hizmetlerine ilişkin kayıtlarının hastanelerdeki hizmetlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi sağlanacaktır. İlacın ülke genelinde izlenmesini sağlayacak takip sistemine ilişkin çalışmalar tamamlanacaktır.

Tedbir 167. Acil sağlık hizmetleri güçlendirilecektir. Ülke genelinde tüm acil yardım çağrılarına kentlerde 10 dakika, kırsal alanda 30 dakika içinde ulaşma oranı yüzde 93’ün üzerine çıkarılacaktır. 112 istasyonlarının iletişim altyapısı geliştirilerek koordinasyonları sağlanacak ve şişme çadır tipi mobil acil sağlık ünitesi sayısı 19’a yükseltilecektir.

Tedbir 168. Bulaşıcı olmayan hastalıklara yönelik koruyucu sağlık programları hazırlanacaktır.

Hastalık yükünün artması beklenen bulaşıcı olmayan hastalıklardan öncelikli olanların gelişimine neden olan risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yeni koruyucu sağlık programları hazırlanacaktır.

Tedbir 169. Sağlık tesislerinde teşhise dayalı tıp uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. Sağlık Hizmetleri Finansman Yönetiminin Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması İçin Altyapı Geliştirilmesi Projesi kapsamında 47 hastanede devam etmekte olan teşhise dayalı tıp uygulaması yaygınlaştırılacaktır.

Kaynak : T.C.Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme Dairesi Başkanlığı

TÜMDEF Akademi

Tıbbi Cihaz sektör temsilcilerimizin her alanda bilgilendirilmesi ve güncel bilgilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla TÜMDEF Akademi, kapılarını açtı!

DETAYLI BİLGİ