Tümdef
Duyurular

Olağanüstü Hal Kapsamında Elektronik Haberleşme Alanı ile Su Yapıları Denetim Hizmetlerine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 140)

06 Nisan 2023

Değerli Üyemiz,

06.04.2023 tarih ve 32155 sayılı Resmi Gazete’de Olağanüstü Hal Kapsamında Elektronik Haberleşme Alanı ile Su Yapıları Denetim Hizmetlerine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 140) yayınlanmıştır.

Kararname İçin Tıklayınız

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, elektronik haberleşme alanı ile su yapıları denetim hizmetlerine ilişkin bazı tedbirlerin alınmasıdır.

Elektronik haberleşme alanında alman tedbirler

MADDE 2- (1) Elektronik haberleşme alanında haberleşme hizmetinin sağlıklı ve kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla:

a) Olağanüstü hal süresince, olağanüstü hal ilan edilen illerde depremden etkilendiğini belgeleyen bireyler için tesis edilecek bir adet yeni mobil abonelikten ilk tesis özel iletişim vergisi alınmaz.

b) 6/2/2023 tarihi saat 04:17’den önceki son 24 saat içinde olağanüstü hal ilan edilen illerde hizmet alan ve/veya işletmecide kayıtlı adresi olağanüstü hal ilan edilen illerde olan abonelerin mevcut mobil aboneliklerinden üç aylık kıst telsiz ruhsatname ve kullanım ücreti alınmaz.

c) İşletmecilerce, olağanüstü hal ilan edilen illerde depremden etkilendiğini belgeleyen abonelere 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren düzenlenecek veya ödeme vadesi bu tarih ve sonrasına isabet eden faturalar ile olağanüstü hal süresinin sonuna kadar bu abonelere verilen hizmetler nedeniyle fatura edilecek bedellerden feragat edilmesi halinde feragat edilen fatura bedeli 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun  322 nci maddesi kapsamında alacak kabul edilir.

ç) Olağanüstü hal süresince, olağanüstü hal ilan edilen illerde depremden etkilendiğini belgeleyen abonelere 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren sıfır bedelli düzenlenen hizmet faturalarında emsal bedel, 213 sayılı Kanunun 267 nci maddesi kapsamında sıfır olarak dikkate alınır. Emsal bedeli sıfır olan hizmetler kamu alacaklarının hesabına esas matraha dâhil edilmez.

d) Olağanüstü hal ilan edilen illerde, işletmeciler ile işletmecilerin ilgili mevzuat çerçevesinde afet ve acil duruma yönelik ihtiyaç duydukları haberleşme hizmetini sağlayanlar, telsiz cihaz ve sistemlerini, olağanüstü hal süresinin bitimini müteakip bir ay içinde ilgili bilgi ve belgeleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna göndermek kaydıyla kurarak, olağanüstü hal süresince ücretsiz olarak kullanabilir. Olağanüstü hal ilan edilen illerde, olağanüstü hal süresince Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından görev ve imtiyaz sözleşmesi veya sayısı sınırlandırılan kullanım hakkı yetki belgesi kapsamında yetkilendirilen işletmecilerin kendi tüzel kişilikleri adına tesis edilecek olan ve aciliyet arz eden iletişim altyapıları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ücretsiz olarak verilecek yer seçim belgesi ve mahallin mülki amirliğince verilecek izin haricinde başkaca bir belge aranmaksızın kurulur. Bunlar için olağanüstü hal süresince kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerde yer kullanım bedeli ve geçiş hakkı ücreti alınmaz. Bu bent kapsamında kurulan iletişim sistemleri ve altyapılarının olağanüstü hal süresi sonrasında da kullanımına devam edilmesi halinde olağanüstü hal süresinin bitimini müteakip iki ay içinde ilgili mevzuatındaki şartlar yerine getirilir.

e) Olağanüstü hal ilan edilen illerde, elektronik haberleşme hizmetlerinin sunumuna yönelik olarak elektronik haberleşme cihaz ve altyapıları için işletmeciler tarafından yapılan elektrik enerjisi talepleri, başvuruya konu yerde mevcut bir elektrik şebekesi bulunması halinde, başvuru sahibinin işletmeci olduğunu tevsik eden belge haricinde başkaca bilgi ve belge aranmaksızın derhal karşılanır. Söz konusu aboneliğe ilişkin gerekli bilgi ve belgeler olağanüstü hal süresinin bitimini müteakip iki ay içinde tamamlanır.

f) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkilidir.

Su yapıları denetim hizmetlerine ilişkin tedbirler

MADDE 3- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde inşaat halindeki hidroelektrik santral tesislerinin deprem sebebiyle inşaat faaliyetlerine devam edilememesi durumunda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ilgili bölge müdürlüğüne, çalışılamayacak dönemleri kapsayacak şekilde hazırlanan iş programının sunulması ve bölge müdürlüğünce iş programının onaylanması durumunda, bu tesisler için 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunun ek 6 ncı maddesine göre alınması gereken su yapıları denetim masrafı alınmaz.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 6/2/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

İlgilenen üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla.

(Aslı İmzalıdır.)

Tolga ORUÇOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

TÜMDEF Akademi

Tıbbi Cihaz sektör temsilcilerimizin her alanda bilgilendirilmesi ve güncel bilgilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla TÜMDEF Akademi, kapılarını açtı!

DETAYLI BİLGİ